O nás

 

Od roku 2010 vede spořilovskou náboženskou obec br. duchovní Mgr. Jan Hlavsa, jehož záměrem je m. j. revitalizace sboru. Představou je vytvořit společenství, ve kterém bude přirozeně docházet k diakonické službě, jež není vázána pouze na osobu duchovního. Bratru duchovnímu se podařilo získat důvěru členů obce a získat jejich podporu. Jádrem obce jsou věřící, kteří se pravidelně zúčastňují nedělních a svátečních bohoslužeb a kteří se podílejí na náboženském životě sboru. Jsou „rodinou bratří a sester v Kristu“ a vytvářejí přívětivou atmosféru křesťanského společenství, jak to mohou zakusit i „sváteční věřící“, nově příchozí a hosté.
Na Spořilově se konají kulturní a osvětové akce, které mají zvýšit povědomí fungující CČSH, a získat tak podporu široké veřejnosti při rozvoji aktivit vedoucích k oživení sboru. Osvětová činnost je organizována ve spolupráci s kulturním a literárním odborem CČSH a s Husitskou teologickou fakultou. Setkání jsou svým obsahem různorodá, jde o teologicko-historické přednášky z akademického prostředí i sociálně-psychologická setkání.
Život náboženské obce probíhá v souladu s církevním liturgickým rokem. Ve společenství tak je prožíván a sdílen čas roku, rozdělený významnými křesťanskými svátky. Počátkem církevního roku je advent, který se stal příležitostí k vytvoření nové tradice: vždy v pátek či v sobotu před 1. adventní nedělí je uspořádáno společné vití adventních věnců a vánočních dekorací, spojené s krátkou pobožností a požehnáním světla. Ohlas na pospolitost a činnost obce v době adventní má velký ohlas. Každé takové setkání doprovází příhodný text Písma a modlitba. V čase mezidobí jsou pořádány kulturní akce a přednášky s teologickým, historickým či literárním tématem.
V modlitebně se v době nástupu nového duchovního nacházel oltář s plastikou ze sedmdesátých let a polstrované zahradní židle. Aby prostor pro liturgii získal duchovnější rozměr, byly do prostoru modlitebny pořízeny dřevěné lavice z roku 1906, bylo sníženo zavěšení osvětlení a nově byl zrekonstruován i prostor kněžiště. Následovala rekonstrukce harmonia pro doprovod bohoslužeb a koncertní činnost. Do prostoru sboru byl umístěn obraz Krista a obrazy s plány na stavbu spořilovského sboru z roku 1937. Inspiraci pro všechny úpravy v prostorách sboru čerpal br. duchovní z doby prvních dvaceti let života a činnosti CČS. Porovnával aktivity, které byly a jsou nadčasové, uvažoval o tom, čím může naše církev oslovit i dnešního člověka – „nevěřícího Tomáše - a zároveň se odlišit od ostatních církví. Při úklidu byl ve stole Páně objeven původní kalich obce, který se stal viditelným symbol společenství obce.
Novou tradicí se stal též svátek Letnic, spojený se společnou ekumenickou bohoslužbou v prostoru farní zahrady jako připomínka vylití Ducha Božího. Je to setkání, které je zaměřeno na misijní činnost NO: každý ze stávajících laiků je požádán, aby na tuto slavnost doprovodil další osobu ze svého okolí. Odpolední program svatodušních svátků, tedy čas po slavnostní bohoslužbě, se skládá z přednášky či koncertu a je spojeným s pohoštěním, na jehož zajištění se podílejí zejména členky NO.
Stalo se dobrým zvykem, že bohoslužbu při zahradní slavnosti vede každý rok jiný duchovní, přizvaný z jiné náboženské obce, případně i z jiné zpřátelené církve. V daném roce se pak obec, z níž je přizván k vedení bohoslužby její duchovní, stává pro naši NO obcí partnerskou. Obě obce se pak v průběhu roku podílejí na společných akcích, činnostech, prezentaci či výletech.
Dalšími slavnostními dny, které připomínají historii a oživují tradice, s nimiž je naše církev spjata, jsou během roku: výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa, den české státnosti – svátek knížete Václava, 28. říjen a poslední bohoslužebný svátek před začátkem doby adventní je Díkuvzdání za úrodu. Také tzv. Dušičky mají své stálé místo v ročním cyklu, kdy je připomínána památka zesnulých. Na všechna setkání zveme pastoračním dopisem členy naší náboženské obce, případně i obcí přilehlých.
Součástí slavnostních setkání jsou i dary náboženské obci, které přispívají ke kompaktnosti společenství a zviditelňuje život obce. Sbírka je každoročně určena na konkrétní účel, který je viditelným počinem: takto bylo zrenovováno harmonium, byl postaven pomník k devadesátému výročí vzniku CČSH, bylo zrekonstruováno kněžiště, obnoven prapor obce, pořízen nový zvon, vyšla publikace o historii náboženské obce Spořilov.
Všechny tyto aktivity nezpochybitelně obohacují život v náboženské obci. Duchovní se všech těchto činností aktivně účastní, a to nejen intelektuálně a organizačně, ale též manuálně. Společná práce duchovního a členů obce stmeluje celé splečenství.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one